Menu

State Insurance

State Insurance - Deduction Rate वेतनमान 2017
वेतन पे मैट्रिक्स लेवल मेंदर प्रति माह 
22000 तक500
22001 से 28500  तक 700
28501 से 46500  तक 1300
46501 से 72000  तक 1800
72001 या अधिक 3000
अधिकतम कटौती 4000

 

State Insurance - Deduction Rate
PAY RANGERate of Deduction 
wef 1-4-09

wef  1-4-10

wef  1-4-15
Rs. 6050 to 8500180330400
Rs. 8501 to 11000240450550
Rs. 11001 to 180004809001100
Rs. 18001 to 2800072013001550
Above Rs. 28000120022002650
Maximum150025003000

 

► राज.सरकार सेवा-लेखा सम्बन्धी नियम 

Go BackComment